slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

1662022JU Dom starih "Podgorica" je 15. juna organizovao okrugli sto na temu „Nasilje nad starijima – vrijeme je da reagujemo“, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima. Isti se organizovao u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, a ispred JU Dom starih "Nikšić" prisustvovala je socijalna radnica, Ivana Vučković.

Tek po neki naslov ili vijest u medijima ukazuje da nasilje nad starijima postoji, iako se do danas niko nije bavio njegovim razmjerama u crnogorskom društvu. Ovo je nova tematika za naše društvo, jer još uvijek nije dovoljno istražena i nema dovoljno podataka o tome u kojoj su mjeri zlostavljanje i zanemarivanje prisutni, koji su oblici najučestaliji u našem društvu, kao i ko su počinioci nasilja.

Čovjek je danas okrenut sebi u velikoj mjeri, tako da smo svjedoci toga da je egocentrizam dominantna pojava i da guši altruizam koji predstavlja humanost u odnosima među ljudima. To je prilično zabrinjavajuće i izvor je mnogih nasilja i nepravde koji jake osobe okarakteriše kao slabe.

Učesnici obuke su bili saglasni oko toga da je najvažnije što smo počeli da brinemo i razgovaramo o brizi za najstarije, a ne samo da obilježavamo Dan starih.

Ne treba da bude naš jedini cilj da ih zaštitimo od nasilja, već da ih sačuvamo od napuštanja i osjećaja da više nikome nijesu potrebni. Stariji nijesu društveni teret, već društveni resurs. Još uvijek mogu sve nas da uče i mnogo toga da pruže ovom društvu. Oni su ličnosti sa kapacitetima, potrebama i interesovanjima usmjerenim ka različitim oblastima života.

Važno je da starije osobe imaju pristup informacijama na osnovu kojih mogu da donose odluke i da imaju na umu raspoložive vrste pomoći u zajednici. Ovo može uključivati podršku i pomoć članova porodice ili prijatelja, zdravstvenih i socijalnih službi, policije, pravnika i sl. Međutim, svjedoci smo da sistem još uvijek ne funkcioniše na efikasan način. Dešava se da kada starija osoba i prijavi zlostavljanje i nasilje, ništa se ne preduzme i sistem ne reaguje na adekvatan način.

Zaključak okruglog stola bi bio da ljudska prava starijih danas predstavljaju ljudska prava nas sjutra. Moramo i imamo obavezu da vodimo računa jedni o drugima - starost nam je svima jedina sigurna budućnost. Problemu nasilja nad starijima treba pristupiti multidisciplinarno i multisektorski, s naglaskom na preventivno djelovanje i senzibilizaciju stručnjaka i uopšte šire javnosti.

U proteklom periodu u više navrata realizovane su obuke za stručne radnike/ce i saradnike/ce u Domovima starih ,,Pljevlja“ i ,,Grabovac“ u Risnu. Tokom istih produbljena su postojeća znanja neophodna za rad sa korisnicima. Obuke su bile izuzetno produktivne. Stručni radnici/ce su usvojili  znanja, vještine i kompetencije koje će im pomoći da odgovorno i koordinirano pružaju usluge budućim korisnicima Doma starih ,,Nikšić“, kao i da primjenjuju stručne standarde u prepoznavanju njihovih potreba.

Svi učesnici su iskazali spremnost za saradnju i ponovno okupljanje zarad ostvarivanja dobrih rezultata na ovom polju. Učesnici su imali priliku da se upoznaju  sa korisnicima, kao i programima radno-okupacione terapije koji su izuzetno značajni za korisnike, jer im omogućavaju da bolje predstave sebe, uspostave bolje međuljudske odnose i olakšaju sebi adaptaciju, pri čemu će kroz sopstveni rad ostaviti i lični pečat. U okviru Domova se pruža i podrška svim oblicima stručnog usavršavanja zaposlenih, jer je to neophodno za razvijanje dobrih poslovnih i međuljudskih odnosa, osnaživanje i razvoj kompetencija i bolje razumijevanje specifične problematike rada s korisnicima. Zadaci stručnih radnika/ca su da otkrivaju i podstiču optimalne životne potencijale svakog korisnika  ponaosob i da nastoje da se u Domu stvaraju povoljni životni uslovi na opšte zadovoljstvo svih koji koriste uslugu.

Shvatanja koja postoje o Domu, u dobroj mjeri zavise od profesionalnog postupanja samih zaposlenih. Isti moraju poznavati sebe, svoje sposobnosti, ali i ograničenja koja treba otklanjati i kompenzovati stalnim stručnim usavršavanjem.

Obuke u Domovima starih ,,Pljevlja“ i ,,Grabovac“ u Risnu realizovane su u više navrata, u trajanju od po pet dana.

 

Okrugli sto na temu „Presjek stanja u oblasti demencije na sjeveru Crne Gore”U okviru projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije” koji sprovode Zavod ,,Krog” iz Slovenije i Udruženje ,,Impuls” iz Nikšića a finansira Evropska unija organizovan je Okrugli sto na temu „Presjek stanja u oblasti demencije na sjeveru Crne Gore”. Okrugli sto je održan u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 26. maja 2022. godine. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Delegacije Evropske unije, Ambasade republike Slovenije, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, centara za socijalni rad, Crvenog krsta Crne Gore, Crvenog krsta Nikšić, Dnevnog boravka za stare Nikšić, lokalnih samouprava, Dnevnog centra za osobe sa demencijom Nikšić. Ispred JU Doma starih ,,Nikšić” Okruglom stolu prisustvovala je mr Jelena Banjević, rukovoditeljka službe za socijalni rad. Prisutni su tokom Okruglog stola govorili o aktuelnom stanju po pitanju demencije i o tome da nema dovoljno podataka o osobama oboljelim od demencije i njihovim potrebama a takođe ni o neformalnim vidovima podrške. Usluge osobama oboljelim od demencije uglavnom se svode na institucionalnu zaštitu dok podrška izostaje svima onima koji nisu u institucijama posebno kada su u pitanju ruralna područja Crne Gore. Na Okruglom stolu je svako od predstavnika gore pomenutih učesnika govorio o mogućnostima i prilikama za pružanje podrške osobama oboljelim od demencije i njihovim njegovateljima. Tokom Okruglog stola bilo je riječi o formiranju radne grupe za pripremu akcionog plana za upravljanje demencijom na sjeveru Crne Gore te uključivanju osoba oboljelih od demencije i njihovih njegovatelja u okviru nove Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih. NVO ,,Impuls” i Zavod ,,Krog” su se obavezali da nakon Okruglog stola sa učesnicima istog iniciraju formiranje radne grupe u kojoj će svi relevantni predstavnici uzeti aktivno učešće.

Od 09.05.2022. do 13.05.2022.godine realizovana je obuka za  zaposlene JU Dom starih „Nikšić“ koji rade na poslovima radno-okupacione terapije, (terapeut i saradnik). Oni su  uspješno  završili petodnevnu obuku  koju je realizovala organizacija  Hobby Art Centar Nikšić. Obuka  se sastojala od pet časova u trajanju od po četiri sata. Zaposleni su imali priliku da se upoznaju sa različitim dekupaž tehnikama (mixed media na platnu i starom albumu, dekupaž na staklu, obrnuti dekupaž, salvetna tehnika, izrada nakita, filcovanje vune, ukrašavanje šolja uz pomoć posebnih akrilnih boja za hladno bojanje i šablona za ovu dekupaž tehniku),a sve u cilju stvaranja što kvalitetnije i raznovrsnije ponude budućim korisnicima, u okviru radno-okupacione terapije. Ova vrsta obuke imala je veliki značaj za unapređivanje kreativnih vještina i razvoj različitih vrsta dekupaž tehnike, koje će zaposleni primjenjivati u svom radu sa budućim korisnicima u okviru radno-okupacionih aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru Doma starih „Nikšić“.

Prezentacija matrijala i tehnika omogućila je da zaposleni kreiraju i naprave zaista inspirativnu zbirku predmeta nakita, ukrašenog stakla, predmeta od filcovane vune, dekupaža, redizajna. Potreban materijal obezbijedila je uprava doma, a u organizaciji i sprovođenju ove kreativne petodnevne aktivnosti pomogao  je Hobby Art Centar Nikšić.

Predstavnica JU Dom starih „Nikšić“ mr Milica Krunić prisustvovala je obuci pod nazivom „Upravljanje rizicima” koja je 04. maja 2022. godine  održana u Upravi za kadrove. Obuku se vodile predstavnice Ministarstva finansija i socijalnog staranja Nina Blečić i Valentina Bojović.

Na obuci je predstavljen ukupan proces upravljanja rizicima: pojam i značaj upravljanja rizicima, osnovni koncepti upravljanja rizicima, identifikacija rizika, analiza i procjena rizika,reagovanje na rizike, praćenje i izvještavanje o rizicima.

Upravljanje rizicima, kako je naglašeno, je prepoznavanje problema koji se mogu desiti i preduzimanje određenih aktivnosti, kako one ne bi ugrozile ciljeve institucije, dok su izloženost i neizvjesnost ključne komponente postojanja rizika u određenom poslovnom procesu.

Upravljanje rizicima, kako je istaknuto, ima nekoliko faza: identifikaciju i procjenu rizika, definisanje kako organizacija odgovora na određeni rizik, praćenje i izvještavanje o rizicima.

Neophodno je, objašnjeno je, uspostaviti i registar rizika kao interni dokument koji sadrži ključne informacije o rizicima institucije. Registar rizika trebalo bi da sadrži: opis rizika, pregled postojećih kontrolnih mehanizama, procjenu vjerovatnoće i posljedice, procjenu nivoa rizika (množenje vjerovatnoće i posljedice), odgovor, odnosno reagovanje na rizik, kao i odgovornu osobu i rok za sprovođenje.

Obuka je bila vrlo sadržajna i značajna. Tema je obrađena je na interaktivni način, sa diskusijom odnosno vježbom. Adekvatnim upravljanjem rizicima, kako je zaključeno na obuci, dolazi i do jačanja povjerenja u rukovodstvo institucije, jer na taj način se uzima u obzir ono što zaposleni prepoznaju kao probleme, što dovodi do razvoja pozitivne organizacione kulture u instituciji.

Dana 28, 29 i 30 aprila 2022.godine, u organizaciji Nevladinog udruženja NVO ,,Impuls” u prostorijama hotela ,,Onogošt” u Nikšiću organizovana je trodnevna obuka "Osnove psihološkog savjetovanja”. Obuka je organizovana u okviru projekta ,,Profesionalno i pravovremeno pružanje usluga nakon COVIDA-a”, koji realizuju Nevladino udruženje ,,Impuls”, Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ,,Staze” i Nevladino udruženje ,,Djeca Crne Gore”. Realizatorka obuke bila je dr psiholoških nauka Bojana Miletić. Ispred JU Dom starih ,,Nikšić, trodnevnoj obuci prisustvovala je mr Jelena Banjević, rukovoditeljka službe za socijalni rad.

Opšti cilj programa obuke bio je obezbjeđivanje kvaliteta u pružanju savjetodavnih usluga. Neki od ishoda obuke bili su: povećan kvalitet u pružanju savjetodavnih usluga u skladu sa savremenim pristupima u savjetodavnom radu i standardima usluga socijalne zaštite; obezbjeđena kvalitetna i dostupna podrška korisnicima usluga; povećane kompetencije stručnjaka koji se bave savjetodavnim radom, odnosno pružanjem usluge savjetovanja; kontinuirano profesionalno usavršavanje stručnih radnika.

Obuka je bila vrlo sadržajna i značajna. Svaka tema obrađena je na interaktivni način, sa diskusijom odnosno vježbom. Ista je bila usmjerena ne samo na to da polaznici proširuju svoja teorijska i praktična znanja , već i da bliže upoznaju sebe i da se podstaknu na to da i u budućem periodu budu usmjereni na taj proces. Takođe, predstavljen je konstruktivan način  čuvanja psihološkog zdravlja kroz pozitivan odnos prema sebi. Tehnike i vještine koje su se obrađivale na obuci imaće značajnu primjenu tokom radnog angažmana  što će svakako doprinjeti adekvatnijem radu sa korisnicima.

 

JU Dom starih ''Nikšić'' i JU Dom starih "Grabovac" Risan potpisali su sporazum o saradnji na realizaciji stručnog usavršavanja i obavljanja praktičnog rada zaposlenih. Saradnja strana potpisnica zasnivaće se na principu transparentnosti, dobre prakse, odgovornosti, razumijevanja, u cilju  održanja i unapređenja  profesionalnih kompetencija  zaposlenih za obavljanje poslova  u nadležnosti ustanova za smještaj odraslih i starih lica. Saradnja, takođe, podrazumijeva  nastavak realizacije stručnog usavršavanja zaposlenih iz Doma starih ''Nikšić'' i obavljanje praktičnog rada u Domu starih " Grabovac".

Sporazum  će omogućiti stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima iz Doma starih "Nikšić" da borave u Domu starih "Grabovac" kako bi na osnovu uvida u neposredan rad sa korisnicima  i razmjenu iskustva mogli dodatno da se edukuju, odnosno kako bi saradnici - medicinski tehničari/ke, negovateljice i drugi obavljali i radnu praksu, koja će istovremeno predstavljati određeni vid pomoći i podrške kolegama u Domu starih "Grabovac".

Dana 26.04.2022. godine, strane potpisnice još jednom su potvrdile spremnost i otvorenost za unapređenje saradnje  u cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta rada primjenjujući osnovne principe socijalne zaštite kao što su najbolji interes korisnika, dostupnost usluge korisnika, participacija, odgovornost, pružajući korisniku mogućnost za korišćenje odgovarajuće usluge u kontinuitetu i potrebnom trajanju.

U proteklom periodu u sklopu JU Dom starih ''Nikšić'' organizovana je humanitarna akcija prikupljanja sredstava za liječenje petogodišnjeg dječaka Feđe Alkovića.

Zaposleni su pokazali ogromnu želju i spremnost za humanost kad je najteže, te za svega nekoliko dana prikupili sredstva, koja će, nadamo se, doprinijeti Feđinom liječenju i oporavku.

U nadi da će Feđa izaći kao pobijednik iz ove teške životne bitke, kolektiv JU Dom starih ''Nikšić'' njemu i njegovoj porodici želi puno sreće.

Direktorica JU Dom starih „Nikšić“ je sa pet stručnih radnika prisustvovala obuci koja je organizovana od strane Doma starih „Podgorica”. Obuka je organizovana 16. i 17.03.2022. godine za stručne radnike u oblasti socijalne i dječije zaštite na temu „Topao dom za treće doba”. Obuku su realizovale socijalne radnice doma starih, Dragana Pešić i Jana Radović. Nakon registracije učesnika, na samom početku direktorica Doma starih „Podgorica”, g-đa Jelena Šofranac prisutnima je poželjela dobrodošlicu i uspješan rad u toku dvodnevne obuke.

Obuka je organizovana sa ciljem unapređenja vještina i znanja stručnih radnika prilikom rada sa potencijalnim pružaocima usluge porodičnog smještaja. U obuci je obrađen koncept usluge porodičnog smještaja kroz normativni okvir i istorijat porodičnog smještaja u Crnoj Gori,  značaj promocije porodičnog smještaja kao i važnost komunikacije sa starijima i razumijevanju njihovih potreba. Jasno je da je jedna od veoma bitnih odrednica svakog ljudskog bića potreba za pripadanjem, to jeste borba sa savremenim aspektima života koji nesumnjivo vode u asocijalizaciju i samoću, a na šta su tokom obuke ukazale i kreatorke iste, da je pomenuto ponajviše izraženo upravo kod starijih ljudi. Potrebno je da promijenimo ugao gledanja, da starenje posmatramo sa pozitivnog aspekta, da ne posmatramo starije kao teret, već kao rješenje. Starije osobe posjeduju vještine i znanja iz različitih oblasti i potrebno im je omogućiti da ih koriste i budu aktivni i time ne samo da doprinesu poboljšanju kvalitet života pojedinca, nego i čitave zajednice. Obuka je pružila stručnim radnicima kako kroz teorijski, tako i praktičan rad znanja o brojnim temama.

Govorilo se o potrebama starijih lica, o starosti i starenju, o prevazilaženju i suočavanju sa osjećajem gubitka i tugovanju, i o komunikaciji sa korisnicima, gdje su kolege iz drugih Domova podijelile iskustva i pojedinačne priče nekih korisnika, situacija sa kojima se svakodnevno susreću i načinu na koji reaguju na iste. Ovo je bilo od velikog značaja za nas, koje tek očekuje otvaranje Doma i prijem prvih korisnika, a pogotovo za kolege koji će neposredno raditi sa budućim korisnicima. Obuka je bila izuzetno produktivna i uspješno realizovana kroz interaktivna predavanja, odgledane kratke filmove, vježbe, igre i diskusije.

Saznali smo više i o sindromu sagorijevanja, da se radi o problemu vezanom za radno okruženje, koji nastaje svakodnevnom izloženošću stresu. Dom za stara lica je ustanova u kojoj se smještaju korisnici različitih profila, sa različitim dijagnozama. S tim u vezi stručni radnici treba da budu obučeni, da se nose sa rizikom i da ne dozvole da se energija pretvori u iscrpljenost, odnosno da opadne nivo kvaliteta u radu sa korisnicima.

Kada je u pitanju naša država, postojeća regulativa ostvarivanja prava u oblasti socijalne zaštite još uvijek nije u potpunosti usklađena sa savremenim konceptom ljudskih prava i stručnog socijalnog rada, kako na nivou cijelog sistema socijalne zaštite, tako i u odnosu na starije i stare osobe, kao jednu od najbrojnijih korisničkih grupa sistema socijalne zaštite. Uprkos ostvarenim dosadašnjim rezultatima, neophodno je nastaviti sa reformom socijalne zaštite starijih lica, kako bi se obezbijedilo potpuno poštovanje njihovih prava u sistemu socijalne zaštite, kao i blagovremenost u obezbjeđivanju ovih prava.

Šta podrazumijevamo danas pod starošću? Kako se ophodimo prema starijima? Da li smo svjesni da nas sve to čeka? Da li je briga o njima naša obaveza, dio društvene angažovanosti ili posao budućnosti? Šta sve činimo da bismo im omogućili plemenitiju starost? Sve ovo su pitanja nad kojima se moramo dobro zamisliti. Starost treba da predstavlja period života u kome će čovjek uživati u plodovima svog rada, jer će mu se sada vratiti sve ono što je uložio u sebe, porodicu i stručno usavršavanje. Starost predstavlja slobodu da se čovjek prepusti onome šta najviše voli i što mu prija, a za šta ranije nije imao dovoljno vremena.

U proteklom periodu, u više navrata, zaposleni iz  JU Dom starih ''Nikšić'' (medicinsko osoblje, njegovateljice, higijeničarke i kuhinjsko osoblje) boravilo je u JU Dom starih ''Grabovac'' u cilju pomoći kolegama pri obaljanju redovnih aktivnosti, kao i povećanih napora izazvanih virusom COVID 19, te ponovnom pojavom pozitivnih slučajeva među korisnicima i zaposlenima.

Nakon obuke koju su zaposleni prošli u pomenutoj ustanovi, ovo je bio jedan od mnogih izazova koji nas očekuju u budućem radu i koje iskustvo će sigurno doprinijeti kvalitetu naših usluga.

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.4% Montenegro
United States 8.6% United States
Serbia 3.2% Serbia
Bosnia and Herzegovina 1.2% Bosnia and Herzegovina
Germany 1.1% Germany

Ukupno:

47

Zemalja
020360
Danas: 28
Juče: 33
Ove nedelje: 61
Ovog mjeseca: 1,030