slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

Upoznavanje zaposlenih sa rizicima koji mogu ugroziti zaštitu i zdravlje zaposlenog na radu, tj. dovesti do povreda na radu i profesionalnih bolesti, dio su obuke koju su prošli stručni radnici, stručni saradnici i saradnici Doma starih "Nikšić".

Zaštita na radu podrazumijeva obezbjeđivanje uslova rada koji ne dovode u opasnost zaposlenog u vezi sa radom, preduzimanjem neophodnih mjere zaštite i njihovim sprovođenjem.

Jedno od osnovnih prava svakog zaposlenog jeste puna bezbjednost i zaštita zdravlja tokom obavljanja poslova. Bezbjedna i zdrava radna sredina omogućava produktivan rad i život. 

Zadaci obezbjeđenja zaštite i zdravlja na radu dovode do povećanja kvaliteta izvršenih poslova, produktivnosti, zadovoljstva zaposlenih i motivacije za rad, čime se istovremeno povećava ne samo kvalitet života pojedinca, već i društva u cjelini. 

Značaj zaštite i zdravlja na radu posmatra se sa ekonomskog, humanog i socijalnog stanovišta. Rad u humanim uslovima predstavlja zadovoljstvo svakom pojedincu, ali isto tako je ponos i uspjeh poslodavca i zajednice uopšteno.

Socijalni značaj zaštite i zdravlja na radu se u velikoj mjeri ispoljava kroz broj zaposlenih koji su oboljeli od profesionalnih bolesti, koji su imali povredu na radu ili nažalost izgubili život na radnom mjestu, a brigu o njihovim porodicama često preuzima društvo.

Kada je riječ o ekonomskoj dimenziji, bezbjednost i zdravlje na radu posmatraju se kroz posljedice povreda na radu, profesionalnih i drugih bolesti, na šta ukazuju odgovarajući finansijski pokazatelji.

Na predavanju o zaštiti i zdravlju na radu, koje je realizovano u Institutu za crnu metalurgiju Nikšić, dana 19.09.2022. godine, zaposleni u Domu su stekli neophodna znanja koja im mogu poslužiti da se zaštite u eventualno kriznim situacijama.

Okrugli sto na temu "Institucionalni smještaj kao oblik zaštite osoba sa demencijom"  uspješno je realizovan u Opštini Plav. Na pomenutom su bili prisutni predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, Opštine Plav, Opštine Gusinje i predstavnici javnih institucija i nevladinih organizacija iz Podgorice, Plava, Nikšića i Berana.

Okrugli sto održan je u sklopu projekta "Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije" koji realizuju Zavod KROG/Institute Circle i Udruženje Impuls, a finansira Evropska unija u Crnoj Gori.

Prisutni učesnici su, kroz diskusiju, panele i obraćanja, razmjenili informacije i primjere dobre prakse iz Doma starih "Grabovac", Doma starih "Nikšić" i Doma starih "Podgorica", a razgovaralo se i o mogućnostima saradnje i povezivanja sa nevladinim sektorom. Predstavnica JU Dom starih "Nikšić" je bila socijalna radnica Ivana Vučković.

Sudeći prema važećim dokumentima, na prvom mjestu Strategije socijalne zaštite starijih za period 2018 – 2022. godine, država prepoznaje potrebu inoviranja usluga za starije i posebno primjenjuje aktivnosti koje bi dovele do uvođenja integrisanih usluga. U dokumentima se još uvijek ne predviđa razvoj usluga za osobe sa demencijom, koje predstavljaju specifičnu grupu usluga u okviru usluga za starije sa višestrukim potrebama za podrškom i koje moraju imati određene specifičnosti usled prirode demencije kao oboljenja. U aktuelnoj zaštiti, osim domova za stare, usluge koje odgovaraju potrebama osoba sa demencijom i njihovih porodica ne postoje u drugim ustanovama. Domovi starijima obezbjeđuju kvalitetan institucionalni smještaj, ali glavni problemi su što nema dovoljno kapaciteta za njihovo zbrinjavanje baš kao ni ljekara gerijatara.

Zbog prirode oboljenja, briga o osobama sa demencijom neminovno sadrži i periode kratkotrajnog ili dugoročnog smještaja u bolnicu ili ustanovu socijalne zaštite. Ovi periodi su izuzetno stresni i za samu osobu sa demencijom i za članove porodice. Oni istovremeno od zajednice zahtjevaju organizovanje potrebnih usluga i razradu niza stručnih postupaka i procedura, kao i pristup i interresornu saradnju.

Svaka osoba ima individualne potrebe i želje, a zadatak stručnih radnika je da doprinesu pronalaženju individualnih rešenja za osobu sa demencijom, koja joj mogu pomoći da zadrži svoju nezavisnost što duže.

Dana 29.jula 2022. godine u hotelu Onogošt u Nikšiću realizovana je obuka za stručne radnike JU Doma starih „Nikšić“ i JU Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik sa ciljem upoznavanja stručnih radnika sa svim oblicima demencije, kao i postupcima i intervencijama u rješavanju problema svakodnevnog funkcionisanja oboljelih od demencije. Ispred JU Dom starih ,,Nikšić“ obuci su prisustvovale direktorica mr Anđela Lalatović i rukovoditeljka službe za socijalni rad mr Jelena Banjević.

Zaposleni iz doma starih ,,Grabovac” Risan, rukovoditeljka službe za socijalni rad Bojana Plavša, psihološkinja Biljana Cimbaljević i fizioterapeut Emil Luković održali su obuku za primjenu tehnika po programu „Grabfips“ koji je akreditovala njihova ustanova, a koja za cilj ima ojačavanje kapaciteta stručnih radnika i stručnih saradnika kroz upoznavanje sa programom i njegovom praktičnom primjenom u radu sa licima oboljelim od demencije.

Psihološkinje Bojana Plavša i Biljana Cimbaljević govorile su o programu "GRABFIPS" kao metodu očuvanja fizičkih i mentalnih kapaciteta osoba sa problemima demencije,  dok se fizioterapeut Emil Luković bazirao na biopsihoscijalnom pristupu. Obuka je uspješno realizovana kroz interaktivna predavanja, odgledane kratke filmove, vježbe i diskusije.

U periodu od 21. - 23. jula 2022. godine u hotelu Onogošt u Nikšiću realizovana je obuka za stručne radnike JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine i Šavnik i JU Doma starih „Nikšić“, sa ciljem upoznavanja stručnih radnika sa svim oblicima demencije, kao i sa postupcima i intervencijama u rješavanju problema svakodnevnog funkcionisanja oboljelih od demencije. Ispred JU Dom starih ,,Nikšić“ obuci su prisustvovali direktorica mr Anđela Lalatović i radno okupacioni terapeut Ivan Barović. Predavači na obuci  bili su mr Goran Kuševija, doktor Damir Adrović i psihološkinja Biljana Cimbaljević. Tokom obuke učesnici su imali prilku da steknu osnovna  znanja o  savremenom razumijevanju demencije kao oboljenja koje utiče na promjene ponašanja oboljelog i značajno mijenja kapacitet za samostalnu brigu o sebi, vrstama demencije i specifičnim  promjenama ponašanja izazvanim demencijom; da prepoznaju pamćenje i kognitivne funkcije kao izvor zdravlja i samostalnosti osoba i razumiju njihovu važnost za sindrom demencije; da steknu osnovna znanja i razumiju značaj poznavanja i poštovanja prava, standarda i principa zaštite osoba sa demencijom, kao i njihovu povezanost sa ostvarivanjem kvaliteta života, dobrobiti i zadovoljenja potreba osoba sa demencijom i njihovih porodica kroz vođenje slučaja; sticanje osnovnih znanja i razumijevanje primjene intervencija i konkretnih postupaka u zaštiti osoba sa demencijom radi regulisanja izazovnih ponašanja; sticanje znanja o specifičnim zahtjevima u komunikaciji sa osobama sa demencijom i razvoj vještine aktivnog slušanja. Učesnici obuke  imali su priliku da se upoznaju sa pojedinim veoma važnim fazama ovog procesa i da na  taj način  steknu potrebna, za neke početna, a za neke i dodatna znanja u ovoj oblasti. G-din Goran Kuševija, u svom izlaganju istakao je koja su to najvažnija prava osoba sa demencijom, kao i koji su to osnovni standardi i principi zaštite osoba oboljelih od demencije. Doktor Damir Adrović detaljno je  objasnio šta je to demencija i kako ona utiče na mentalno zdravlje ljudi. Treba napomenuti da postoje različite vrste demencije, kao što su: demencija Alchajmerovog tipa, fronto-temporalne demencije, demencije sa Levijevim tijelima, vaskularne i mnogi drugi oblici ove bolesti. Takođe, ono što je veoma značajno, jeste  i kakva treba da bude uloga i pristup stručnih radnika osobama sa demencijom, kako u ustanovama zatvorenog tipa, tako i u ustanovama kao što je Centar za socijalni rad. Kada je u pitanju  konkretan rad sa osobama oboljelim od demencije, izlaganje je imala psihološkinja Biljana Cimbaljević.  Ona je govorila o konkretnom radu sa  korisnicima, kako komunicirati sa njima, kao i koji su to postupci i intervencije u rješavanju problema funkcionisanja i izazovnih ponašanja u radu sa osobama oboljelim od demencije.

Obuka je zbog svoje praktične strane bila veoma korisna i veoma visoko je ocijenjena od strane svih učesnika.

Dana 15.juna 2022. godine, u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore, za sve zaposlene JU Dom starih „Nikšić“ održano je predavanje sa ciljem upoznavanja sa adekvatnom upotrebom terminologije, ispravnim pristupima osobama sa invaliditetom (OSI), kominikacijom i odnosom prema OSI. Predavavanje je održala gđa Katarina Bigović Kulić iz Saveza slijepih, samostalna savjetnica za međunarodne odnose i trenerica na temu ljudskih prava osoba s invaliditetom. Tokom dvosatnog predavanja ukazano je na termine koji su nekad bili u upotrebi ili su još uvijek, a koji nijesu adekvatni.  Zaposleni su imali priliku da nauče koji su pravilni termini kojih se treba pridržavati u budućem radu sa korisnicima. Takođe, dobili su smjernice na koji način da se obraćaju korisnicima koji su OSI, kako da im pruže podršku, a opet i da poštuju njihovo dostojanstvo. Model pristupa invaliditetu zasnovan na ljudskim pravima  fokusira se na OSI, odnosno na mogućnosti, sposobnosti i princip samostalnog života OSI.  Predavanje je bilo izuzetno korisno i svi učesnici zasigurno su uspjeli da obogate svoje  postojeće  znanje, i dobiju nove informacije koje će im ubuduće biti od velike koristi u radu sa korisnicima JU Dom starih ,,Nikšić”. Ovim putem zahvaljujemo se Savezu slijepih Crne Gore i radujemo se daljoj uspješnoj saradnji.

1662022JU Dom starih "Podgorica" je 15. juna organizovao okrugli sto na temu „Nasilje nad starijima – vrijeme je da reagujemo“, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima. Isti se organizovao u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, a ispred JU Dom starih "Nikšić" prisustvovala je socijalna radnica, Ivana Vučković.

Tek po neki naslov ili vijest u medijima ukazuje da nasilje nad starijima postoji, iako se do danas niko nije bavio njegovim razmjerama u crnogorskom društvu. Ovo je nova tematika za naše društvo, jer još uvijek nije dovoljno istražena i nema dovoljno podataka o tome u kojoj su mjeri zlostavljanje i zanemarivanje prisutni, koji su oblici najučestaliji u našem društvu, kao i ko su počinioci nasilja.

Čovjek je danas okrenut sebi u velikoj mjeri, tako da smo svjedoci toga da je egocentrizam dominantna pojava i da guši altruizam koji predstavlja humanost u odnosima među ljudima. To je prilično zabrinjavajuće i izvor je mnogih nasilja i nepravde koji jake osobe okarakteriše kao slabe.

Učesnici obuke su bili saglasni oko toga da je najvažnije što smo počeli da brinemo i razgovaramo o brizi za najstarije, a ne samo da obilježavamo Dan starih.

Ne treba da bude naš jedini cilj da ih zaštitimo od nasilja, već da ih sačuvamo od napuštanja i osjećaja da više nikome nijesu potrebni. Stariji nijesu društveni teret, već društveni resurs. Još uvijek mogu sve nas da uče i mnogo toga da pruže ovom društvu. Oni su ličnosti sa kapacitetima, potrebama i interesovanjima usmjerenim ka različitim oblastima života.

Važno je da starije osobe imaju pristup informacijama na osnovu kojih mogu da donose odluke i da imaju na umu raspoložive vrste pomoći u zajednici. Ovo može uključivati podršku i pomoć članova porodice ili prijatelja, zdravstvenih i socijalnih službi, policije, pravnika i sl. Međutim, svjedoci smo da sistem još uvijek ne funkcioniše na efikasan način. Dešava se da kada starija osoba i prijavi zlostavljanje i nasilje, ništa se ne preduzme i sistem ne reaguje na adekvatan način.

Zaključak okruglog stola bi bio da ljudska prava starijih danas predstavljaju ljudska prava nas sjutra. Moramo i imamo obavezu da vodimo računa jedni o drugima - starost nam je svima jedina sigurna budućnost. Problemu nasilja nad starijima treba pristupiti multidisciplinarno i multisektorski, s naglaskom na preventivno djelovanje i senzibilizaciju stručnjaka i uopšte šire javnosti.

U proteklom periodu u više navrata realizovane su obuke za stručne radnike/ce i saradnike/ce u Domovima starih ,,Pljevlja“ i ,,Grabovac“ u Risnu. Tokom istih produbljena su postojeća znanja neophodna za rad sa korisnicima. Obuke su bile izuzetno produktivne. Stručni radnici/ce su usvojili  znanja, vještine i kompetencije koje će im pomoći da odgovorno i koordinirano pružaju usluge budućim korisnicima Doma starih ,,Nikšić“, kao i da primjenjuju stručne standarde u prepoznavanju njihovih potreba.

Svi učesnici su iskazali spremnost za saradnju i ponovno okupljanje zarad ostvarivanja dobrih rezultata na ovom polju. Učesnici su imali priliku da se upoznaju  sa korisnicima, kao i programima radno-okupacione terapije koji su izuzetno značajni za korisnike, jer im omogućavaju da bolje predstave sebe, uspostave bolje međuljudske odnose i olakšaju sebi adaptaciju, pri čemu će kroz sopstveni rad ostaviti i lični pečat. U okviru Domova se pruža i podrška svim oblicima stručnog usavršavanja zaposlenih, jer je to neophodno za razvijanje dobrih poslovnih i međuljudskih odnosa, osnaživanje i razvoj kompetencija i bolje razumijevanje specifične problematike rada s korisnicima. Zadaci stručnih radnika/ca su da otkrivaju i podstiču optimalne životne potencijale svakog korisnika  ponaosob i da nastoje da se u Domu stvaraju povoljni životni uslovi na opšte zadovoljstvo svih koji koriste uslugu.

Shvatanja koja postoje o Domu, u dobroj mjeri zavise od profesionalnog postupanja samih zaposlenih. Isti moraju poznavati sebe, svoje sposobnosti, ali i ograničenja koja treba otklanjati i kompenzovati stalnim stručnim usavršavanjem.

Obuke u Domovima starih ,,Pljevlja“ i ,,Grabovac“ u Risnu realizovane su u više navrata, u trajanju od po pet dana.

 

Okrugli sto na temu „Presjek stanja u oblasti demencije na sjeveru Crne Gore”U okviru projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije” koji sprovode Zavod ,,Krog” iz Slovenije i Udruženje ,,Impuls” iz Nikšića a finansira Evropska unija organizovan je Okrugli sto na temu „Presjek stanja u oblasti demencije na sjeveru Crne Gore”. Okrugli sto je održan u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 26. maja 2022. godine. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Delegacije Evropske unije, Ambasade republike Slovenije, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, centara za socijalni rad, Crvenog krsta Crne Gore, Crvenog krsta Nikšić, Dnevnog boravka za stare Nikšić, lokalnih samouprava, Dnevnog centra za osobe sa demencijom Nikšić. Ispred JU Doma starih ,,Nikšić” Okruglom stolu prisustvovala je mr Jelena Banjević, rukovoditeljka službe za socijalni rad. Prisutni su tokom Okruglog stola govorili o aktuelnom stanju po pitanju demencije i o tome da nema dovoljno podataka o osobama oboljelim od demencije i njihovim potrebama a takođe ni o neformalnim vidovima podrške. Usluge osobama oboljelim od demencije uglavnom se svode na institucionalnu zaštitu dok podrška izostaje svima onima koji nisu u institucijama posebno kada su u pitanju ruralna područja Crne Gore. Na Okruglom stolu je svako od predstavnika gore pomenutih učesnika govorio o mogućnostima i prilikama za pružanje podrške osobama oboljelim od demencije i njihovim njegovateljima. Tokom Okruglog stola bilo je riječi o formiranju radne grupe za pripremu akcionog plana za upravljanje demencijom na sjeveru Crne Gore te uključivanju osoba oboljelih od demencije i njihovih njegovatelja u okviru nove Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih. NVO ,,Impuls” i Zavod ,,Krog” su se obavezali da nakon Okruglog stola sa učesnicima istog iniciraju formiranje radne grupe u kojoj će svi relevantni predstavnici uzeti aktivno učešće.

Od 09.05.2022. do 13.05.2022.godine realizovana je obuka za  zaposlene JU Dom starih „Nikšić“ koji rade na poslovima radno-okupacione terapije, (terapeut i saradnik). Oni su  uspješno  završili petodnevnu obuku  koju je realizovala organizacija  Hobby Art Centar Nikšić. Obuka  se sastojala od pet časova u trajanju od po četiri sata. Zaposleni su imali priliku da se upoznaju sa različitim dekupaž tehnikama (mixed media na platnu i starom albumu, dekupaž na staklu, obrnuti dekupaž, salvetna tehnika, izrada nakita, filcovanje vune, ukrašavanje šolja uz pomoć posebnih akrilnih boja za hladno bojanje i šablona za ovu dekupaž tehniku),a sve u cilju stvaranja što kvalitetnije i raznovrsnije ponude budućim korisnicima, u okviru radno-okupacione terapije. Ova vrsta obuke imala je veliki značaj za unapređivanje kreativnih vještina i razvoj različitih vrsta dekupaž tehnike, koje će zaposleni primjenjivati u svom radu sa budućim korisnicima u okviru radno-okupacionih aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru Doma starih „Nikšić“.

Prezentacija matrijala i tehnika omogućila je da zaposleni kreiraju i naprave zaista inspirativnu zbirku predmeta nakita, ukrašenog stakla, predmeta od filcovane vune, dekupaža, redizajna. Potreban materijal obezbijedila je uprava doma, a u organizaciji i sprovođenju ove kreativne petodnevne aktivnosti pomogao  je Hobby Art Centar Nikšić.

Predstavnica JU Dom starih „Nikšić“ mr Milica Krunić prisustvovala je obuci pod nazivom „Upravljanje rizicima” koja je 04. maja 2022. godine  održana u Upravi za kadrove. Obuku se vodile predstavnice Ministarstva finansija i socijalnog staranja Nina Blečić i Valentina Bojović.

Na obuci je predstavljen ukupan proces upravljanja rizicima: pojam i značaj upravljanja rizicima, osnovni koncepti upravljanja rizicima, identifikacija rizika, analiza i procjena rizika,reagovanje na rizike, praćenje i izvještavanje o rizicima.

Upravljanje rizicima, kako je naglašeno, je prepoznavanje problema koji se mogu desiti i preduzimanje određenih aktivnosti, kako one ne bi ugrozile ciljeve institucije, dok su izloženost i neizvjesnost ključne komponente postojanja rizika u određenom poslovnom procesu.

Upravljanje rizicima, kako je istaknuto, ima nekoliko faza: identifikaciju i procjenu rizika, definisanje kako organizacija odgovora na određeni rizik, praćenje i izvještavanje o rizicima.

Neophodno je, objašnjeno je, uspostaviti i registar rizika kao interni dokument koji sadrži ključne informacije o rizicima institucije. Registar rizika trebalo bi da sadrži: opis rizika, pregled postojećih kontrolnih mehanizama, procjenu vjerovatnoće i posljedice, procjenu nivoa rizika (množenje vjerovatnoće i posljedice), odgovor, odnosno reagovanje na rizik, kao i odgovornu osobu i rok za sprovođenje.

Obuka je bila vrlo sadržajna i značajna. Tema je obrađena je na interaktivni način, sa diskusijom odnosno vježbom. Adekvatnim upravljanjem rizicima, kako je zaključeno na obuci, dolazi i do jačanja povjerenja u rukovodstvo institucije, jer na taj način se uzima u obzir ono što zaposleni prepoznaju kao probleme, što dovodi do razvoja pozitivne organizacione kulture u instituciji.

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.7% Montenegro
United States 7.6% United States
Serbia 3.6% Serbia
Bosnia and Herzegovina 1.1% Bosnia and Herzegovina
Germany 1.0% Germany

Ukupno:

48

Zemalja
023819
Danas: 29
Juče: 69
Ove nedelje: 98
Ovog mjeseca: 918